ĐỀ THI THỬ MÔN LỊCH SỬ 3

  • Đề thi bao gồm: 40 câu
  • Thời gian làm bài: 50 phút